Naše aktivity

 • Vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti v oblasti udržitelného zemědělství a ekologické produkce potravin - vytváření pozitivního povědomí o ekologickém zemědělství a biopotravinách, místní produkci a spotřebě potravin a biologické rozmanitosti
 • Vytváření a propagace postupů a programů na místní i státní úrovni, které napomáhají rozvoji trvale udržitelného podnikání v oblasti zemědělství, produkce potravin a šetrné turistiky
 • Vytváření místních potravních systémů prostřednictvím podpory podnikání, propagace a marketingu místních zemědělských produktů
 • Podpora a realizace regionálních, národních i mezinárodních projektů na rozvoj udržitelných forem produkce potravin, biodiverzity, lokálních potravních systémů a udržitelné turistiky
 • Pořádání festivalů, slavností a trhů
 • Provoz ukázkové ekologické farmy za účelem vzdělávání, osvěty a výchovy v oblasti udržitelných systémů zemědělství
 • Pomoc podnikatelům na venkově s vytvářením podnikatelských záměrů v oblasti udržitelného zemědělství a produkce potravin
 • Realizace seminářů, vzdělávacích akcí, exkurzí, stáží a praxí v oblasti ekologického zemědělství, udržitelné produkce potravin a tradičních řemesel
 • Publikační a vydavatelská činnost v oblasti udržitelného zemědělství a produkce potravin
 • Školní i mimoškolní ekologická výchovou a vzdělávání dětí i mládeže – organizování rozmanitých aktivit pro volný čas
 • Vzdělávací kursy, přednášky a besedy pro školní mládež, pedagogy i veřejnost, zaměřené na zemědělství, ekologii, vztah producent potraviny-konzument, a výchovu k udržitelné produkci potravin, udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí