Cíle a poslání

Naše vize

Představujeme si harmonickou zemědělskou krajinu, která podporuje aktivní místní ekonomiky a pulzující venkovské komunity. Zemědělci jsou dobrými správci svěřené půdy a používají ekologicky udržitelné a šetrné postupy. Lidé mají k jejich čerstvým, chutným a zdraví podporujícím potravinám snadný přístup a váží si jejich práce.

Naše poslání

Posláním občanského sdružení Živý venkov je oslavovat, inspirovat a podporovat trvale udržitelnou a životnímu prostředí neškodící lokální produkci potravin prostřednictvím poradenství, výchovy, vzdělávání a osvěty.

Naše cíle

  • Napomáhat zatraktivnit způsob života a bydlení na venkově a zlepšit podmínky života v periferních územích
  • Dosáhnout vyššího stupně environmentálního povědomí obyvatel ČR ve všech věkových kategoriích a oblastech činnosti, zejména v oblasti produkce potravin a trvale udržitelného rozvoje venkova
  • Zlepšovat socio-ekonomické podmínky života obyvatel venkova a chránit životního prostředí prostřednictvím podpory rozvoje udržitelných forem zemědělství a zvyšováním soběstačnosti venkovského obyvatelstva
  • Zajistit růst rodinných zemědělských farem, chránit produktivní zemědělskou půdu
  • Zlepšovat přístup venkovského i městského obyvatelstva k čerstvým, místním potravinám
  • Zapojit místní správu, nevládní neziskové organizace a podnikatele do řešení konkrétních lokálních potřeb a zájmů v oblasti udržitelného rozvoje a udržitelného zemědělského hospodaření
  • Napomáhat rozvoji podnikatelských iniciativ nabízejících ekonomické a sociální příležitosti rozvoje venkova, které zároveň chrání přírodní zdroje
  • Vytvářet vzdělávací a informační programy na podporu malých a středních podniků za účelem zvyšování zaměstnanosti na venkově
  • Napomáhat ke zvyšování podílu využívání obnovitelných zdrojů a environmentálně šetrných technologií v hospodářských aktivitách